Čekejte prosím...

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

E-shop ALOve on-line s.r.o., Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, jehož jste zákazníkem

Kontaktní údaje: gdpr@alo.cz

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:
Správce zpracovává Vaše osobní údaje

pro následující účely:

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně (v databázi zákazníků) i v papírové podobě.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a plnění zákonných povinností.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné přijmout/vyřídit Vaši objednávku/zakázku nebo reklamaci.

Správce je oprávněn také zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek po zákaznících, obrana v soudních sporech).

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování.

Komu mohou být Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány kromě našich zaměstnanců také třetími osobami, které Správce pověřil nebo pověří na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatele využíváme např. při naší obchodní, administrativní a marketingové činnosti, kdy spolupracujeme s naší spřízněnou společností ALO jewelry CZ, s.r.o. (IČO 03665348, se sídlem Na Maninách 1040/14, Holešovice, 170 00 Praha 7), která může osobní údaje sdílet s dalšími zpracovateli (např. IT firma, marketingová agentura).

Další příjemci:

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším třetím osobám v případě, že zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti), případně při doručování písemné komunikace (např. Česká pošta, s.p., tiskárna). Na základě Vaší žádosti mohou být Vaše údaje předány také jinému butiku ALOve.

Mohou být osobní údaje předány do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje (kontakty, nákupní historie, obchodní a marketingová komunikace) budou uchovávány po dobu trvání činnosti Správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 let od posledního obchodního kontaktu s Vámi.

Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

Jaká máte práva?

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁNY (POKUD NEBUDE MÍT SPRÁVCE JINÝ DŮVOD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ).

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE TAKÉ KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPRÁVCE NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).