Rezervace schůzky
Butiky

Praha, Brno, Bratislava

alove-logo
0
0 Kč

Doprava a platba

Luxusní dárková krabička a doprava zdarma

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V E-shopu ALOve jsou u jednotlivých Produktů uvedeny ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných a účinných právních předpisů. Zobrazené ceny v E-shopu ALOve zůstávají v platnosti po celou dobu jejich zobrazení v E-shopu ALOve, přičemž platí, že pro Objednatele je závazná cena Produktu potvrzená Prodávajícím v Objednávce (dále jen „Cena Produktu“). Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Objednatelem. Prodávající je oprávněn ceny Produktů jednostranně měnit s tím, že na Kupní smlouvy, které byly uzavřeny před takovou změnou, nebude mít tato změna vliv.
 2. Cena Produktu zahrnuje vždy také náklady na přepravu a dodání Produktu na adresu doručení uvedenou Objednatelem v Objednávce, a to vždy výlučně na doručovací adresu na území České republiky. Objednatel bere na vědomí, že doručování Produktů mimo území České republiky není Prodávajícím realizováno.
 3. Sjednanou kupní cenu, která se vždy rovná Ceně Produktu (dále jen „Kupní cena“) může Objednatel Prodávajícímu zaplatit jedním z níže uvedených způsobu zvolených Objednatelem v Objednávce:
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího: 8309862/0800. Účet je veden u České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Objednávka bude vyřízena a odeslána po obdržení platby na účet Prodávajícího;
  • bezhotovostně platební kartou, rychlým převodem a Google Pay prostřednictvím platební brány PayU;
  • platbou na dobírku při převzetí Produktu v hodnotě do 30 000 Kč, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, dle možností Kurýra.
 4. V případě bezhotovostní platby dle bodu V.3 písm. a) VOP je závazek Objednatele uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího se Objednatel zavazuje realizaci platby provést na účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím v potvrzení Objednávky ve smyslu bodu V.9 VOP a zadat při realizaci platby variabilní symbol, sloužící ke specifikaci Objednávky, uvedený v tomtéž potvrzení Objednávky. Kupní cena je u všech bezhotovostních plateb dle bodu V.3 písm. a) VOP splatná do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu II.9 VOP. V případě bezhotovostní platby dle bodu V.3 písm. b) VOP je závazek uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem řádné realizace platby Kupní ceny přes platební bránu PayU.
 5. V případě platby na dobírku (při převzetí Produktu v hodnotě do 30 000 Kč) Objednatel uhradí Kupní cenu při převzetí Produktu od Kurýra, a to buď v hotovosti nebo platební kartou, dle možností Kurýra. Kupní cena je při platbě na dobírku splatná právě při převzetí Produktu.
 6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě prodlení se zaplacením Kupní ceny je Prodávající oprávněn kdykoliv od prvního dne trvání takového prodlení od Kupní smlouvy odstoupit. Objednatel bere na vědomí, že neuhradí-li Objednatel Kupní cenu zvoleným způsobem dle bodu V.3 písm. a) VOP do pěti (5) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy ve smyslu bodu II.9 VOP, Prodávající je oprávněn Objednávku Objednatele stornovat. O odstoupení je Prodávající povinen Objednatele informovat prostřednictvím elektronické zprávy na E-mailovou adresu Objednatele.
 7. Prodávající ke každé zaplacené Objednávce Objednatele v souladu s Kupní smlouvou vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu pošle Prodávající Objednateli jako součást Objednávky.
 8. Případné slevy na Produkty nabízené Prodávajícím v rámci marketingových akcí není možné vzájemně kombinovat a každou slevu lze uplatnit pouze jednou, nebude-li Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

  V případě marketingové akce, kdy je poskytován k nákupu dárek zdarma, Objednateli nevzniká nárok na dárek zdarma automaticky. Objednateli je při splnění podmínek marketingové akce v objednacím procesu nabídnuta možnost vložit si do košíku dárek zdarma. V takovém případě je mezi Prodávajícím a Objednatelem uzavřena darovací smlouva se zavazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Objednatelem a to i částečnému, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nárok na dárek zdarma nelze uplatnit dodatečně. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

  V rámci marketingových akcí může Objednatel získat dárkový nebo výherní poukaz (voucher, šek). Jedná se o poukázku, jejíž součástí je jedinečný kód, který lze uplatnit pro získání slevy z Objednávky. Poukaz je nedělitelný tzn. celá hodnota uvedená na poukazu musí být uplatněna v jedné Objednávce. Pokud je hodnota uvedená na poukazu vyšší, než je hodnota celé Objednávky, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Poukaz lze uplatnit pouze jednou. Poukaz nelze směnit za peníze, a to ani v případě vrácení či reklamace zboží.
  Pro uplatnění slevy musí Objednatel uvést kód z poukazu do příslušného pole v košíku. Tento kód je odeslán společně s Objednávkou do systému Prodávajícího. Prodávající ověří správnost kódu a následně odečte hodnotu uvedenou na poukazu z Objednávky.

  Marketingové akce platí v uvedeném termínu nebo do vyčerpání zásob dárků.

 

DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

 1. Přeprava a dodání Produktů je uskutečňována prostřednictvím Kurýra. Produkt bude dodán na adresu uvedenou Objednatelem v Objednávce. Náklady na přepravu a dodání Produktů hradí Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.
 2. Objednatel bere na vědomí, že informace o přepravě a dodání Produktů uvedené ve Webovém rozhraní E-shopu ALOve se vztahují pouze na přepravu a dodání Produktů v rámci České republiky. Produkty jsou doručovány výhradně na území České Republiky.
 3. Produkt bude Objednateli, případně Příjemci, odeslán v případě bezhotovostních plateb dle bodu V.3 písm. a), b) do 3 pracovních dnů od řádného přijetí celé Kupní ceny v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP.
 4. Objednatel se zavazuje Produkt při jeho dodání řádně převzít.
 5. Objednatel, případně Příjemce, je povinen při převzetí Produktu od Kurýra zkontrolovat, zda není porušen či zdeformován obal Produktu a jakoukoliv případnou závadu bezprostředně Kurýrovi oznámit a zároveň s ním sepsat zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Objednatel není povinen Produkt převzít v případě porušení obalu Produktu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.
 6. Další zvláštní práva a povinnosti související s přepravou a dodáním Produktů mohou být stanoveny přímo Kurýrem. Objednatel prohlašuje, že byl s takovými případnými podmínkami Kurýra před realizací Objednávky seznámen.
 7. Vlastnické právo k Produktu, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele, případně Příjemce, okamžikem převzetí Produktu od Kurýra.
 8. Objednatel bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech objednaný Produkt Objednateli, případně Příjemci, nedodat, a to především v případě výskytu technických chyb v rámci Webového rozhraní E-shopu ALOve souvisejících se specifikací Produktu, Cenou Produktu, dostupností Produktu apod. Prodávající v takových výjimečných případech vrátí bezodkladně Objednateli Kupní cenu, byla-li uhrazena.