Pravidla a podmínky soutěže o zlaté náhrdelníky ALOve


1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ALOVE on-line, s.r.o. se sídlem Na Maninách 1040/14 170 00 Praha 7, IČO: 053 15 271, DIČ/VAT: CZ05315271 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261726. (dále jen „pořadatel“). Je také provozovatelem instagramové stránky ALOVE: https://www.instagram.com/alove_official/

2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky v době od 23. 4. 2019 do 7. 5. 2019. Vyhlašování výherců proběhne po skončení soutěže. Nejdéle do 14 pracovních dnů od konce soutěže.

3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České či Slovenské republiky, která má zřízen platný osobní účet na Instagramu.
3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

4. Průběh soutěže
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku v komentářích pod příspěvkem na Instagramu a splní zadání soutěžního úkolu. Soutěžící se může v době konání soutěže zúčastnit pouze jednou.
4.2. Všechny vstupy do soutěže pořadatel zkontroluje, vylosuje 3 výherní, neprodleně informuje účastníky o výhře a výherci odešle výhru nejpozději 14 dní po skončení soutěžního období.

5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je 3x zlatý diamantový náhrdelník od společnosti ALOVE.
5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.
6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit název Instagramového účtu, jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.

7. Společná ustanovení
7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.
7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.
7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

V Praze dne 15.04.2019
ALOVE on-line, s.r.o.